Hvad er aconto?

Aconto – også kaldet ‘a conto’ eller ‘A/C’ – er et begreb, som dækker over en specifik afregningsmetode, der bruges, når man lejer eller udlejer en bolig. Aconto tager typisk i brug, når det er usikkert, hvor meget man vil skulle betale for en ydelse.

 

For med aconto betaler man faktisk på forskud for en række forskellige ydelser. Typisk vil man opleve at skulle betale aconto for faste udgifter som vand, varme og el udover huslejen. Beløbet vil selvfølgelig blive modregnet, hvis det senere viser sig, at man har brugt mindre, end man har betalt for.

 

Hvis du virkelig ønsker at forstå acontobetalinger i forhold til boligleje, er der masser af information at dykke ned i. Herunder kan du blive helt skarp på, hvad aconto betyder, hvad der typisk betales aconto for, hvordan acontobetalinger fastsættes og alternative måder at opkræve faste udgifter på.

 

Så lad os komme i gang og lære mere om aconto.

 

Hvad betyder aconto?

Aconto er som nævnt en måde at betale faste udgifter på, hvor man løbende betaler et fastsat beløb på forskud. Acontobetalinger anvendes ofte i lejeaftaler for at dække faste forbrugsudgifter såsom vand, varme og el.

 

Hver måned (kan også betales kvartalsvis eller halvårligt) betaler lejeren et fast beløb til aconto, og én gang årligt beregnes det, om lejeren har betalt for meget eller for lidt i acontobeløbet. Dette sker ved hjælp af et forbrugsregnskab, hvor lejerens faktiske forbrug sammenlignes med det indbetalte acontobeløb.

 

Eksempel:

Hver måned har lejer betalt 750 kr. aconto for varme – dvs. i alt 9.000 kr. for et helt år. Men da forbrugsregnskabet skal gøres op, viser det sig, at lejeren faktisk har brugt for 10.000 kr. i varme. I så fald vil lejer skulle betale en ekstra regning på 1.000 kr. Hvis det havde vist sig, at lejer havde betalt for meget aconto, havde lejer selvfølgelig omvendt fået en tilbagebetaling.

For at sikre en retfærdig og forudsigelig økonomi for både udlejer og lejer er det vigtigt at have styr på aconto-betalingsplanen og overholde tidsfristerne. Det er vigtigt, at den rigtige startdato for forbrugsåret angives i lejekontrakten, da det har betydning for, hvornår den årlige afregning af acontobetalinger skal udleveres til lejeren. Hvis den årlige afregning af aconto udleveres for sent, kan udlejeren ikke kræve efterbetaling fra lejeren.

 

 

Hvad betales aconto?

Når du bor til leje, kan du blive bedt om at betale acontobetalinger ud over din husleje, og typisk er der tre udgifter, som kan opkræves aconto; nemlig vand, varme og el.

Det er vigtigt at bemærke, at der gælder strenge regler for, hvornår man kan tage acontobetaling ifølge Lejeloven. Det er vigtigt at forstå disse regler som både lejer og udlejer for at sikre en retfærdig og korrekt opkrævning af acontobetalingen.

 

Aconto varme

Varme er en af de mest almindelige ting at betale aconto. Enten kan beløbet fastsættes ud fra en individuel forbrugsmåler på det enkelte lejemål, eller forbruget kan måles på en samlet forbrugsmåler for hele ejendommen og efterfølgende fordeles på lejemålene ud fra kvadratmeter.

Det er dog værd at vide, at hvis man pt. opgør forbruget ud fra en samlet måler for ejendommen, kan lejerne kræve opsætning af individuelle forbrugsmålere. Hvis et flertal af lejerne i en ejendom kræver opsætning af individuelle forbrugsmålere, så er det faktisk udlejerens ansvar at dække omkostningerne ved dette – og derefter afregne varmeforbruget på baggrund af de individuelle målere.

 

Aconto el

Når det kommer til opkrævning af el, har udlejeren to muligheder. Enten kan udlejeren opkræve el aconto, hvis der er selvstændige forbrugsmålere tilknyttet lejemålet, eller udlejeren kan vælge at lade lejeren afregne el direkte med et forsyningsselskab. I langt de fleste tilfælde vælger udlejeren den sidste mulighed.

 

Aconto vand

Når det kommer til vandforbruget i lejeaftaler, er der en særlig udfordring, fordi vandforbruget ikke kan fordeles “retfærdigt” ud fra en samlet måler for en hel ejendom. Derfor skal udlejeren kunne dokumentere afholdte vandudgifter for hvert enkelt lejemål, og det er ikke tilladt at opkræve acontobetaling for vand, medmindre der findes en individuel vandmåler på lejemålet.

Hvis der ikke findes en individuel vandmåler til lejemålet, så skal udlejeren selv sørge for at medregne det forventede vandforbrug i huslejen. Men hvis vandforbruget opkræves i huslejen, kan udlejeren ikke kræve efterbetaling af lejeren, og det gælder uanset størrelsen på det reelle forbrug. Det er derfor vigtigt, at udlejeren beregner det forventede forbrug korrekt. På den anden side kan udlejeren heller ikke bare sætte huslejen højt, da lejeren så vil kunne få denne nedsat, hvis udlejerens faktiske omkostninger til lejemålet er lavere.

 

 

Hvordan fastsættes aconto?

Det månedlige beløb, som skal betales aconto, er ikke taget ud af den blå luft. Det er et beløb, som fastsættes som et skøn på lejerens forventede forbrug. Typisk vil det blive lavet på en af to måder.

  • Fastsat på baggrund af sidste års forbrug

Ofte vil man opleve, at acontobetalingen fastsættes ud fra det forbrug, der har været året forinden. Det vil altså være dét, som udgør grundlaget for størrelsen på acontobeløbet. Oplever man at bruge enten meget mere eller mindre, end acontobeløbet har tilskrevet, vil det typisk blive justeret fremadrettet, så det passer bedst muligt til det faktiske forbrug.

  • Fastsat på baggrund af de tidligere lejere

Flytter man ind i et nyt lejemål, vil acontobetalingen typisk være fastsat ud fra de tidligere lejeres forbrug. Her kan man opleve store forskelle på, hvor meget man betaler for forbrug i aconto, og hvor meget man rent faktisk bruger. For der kan naturligvis være ganske stor forskel på, hvor meget de tidligere lejere har brugt, og hvor stort dit forbrug er.

 

 

Alternativer til aconto

Selvom acontobetaling er en praktisk måde at opkræve forbrugsafgifter på, kan det være en god idé at overveje alternativer – specielt hvis der ikke findes individuelle forbrugsmålere tilknyttet lejemålet.

Vælger man at gå en anden vej en aconto, er der to oplagte alternativer:

 

  • Indeholdt i huslejen

En mulighed er at inkludere forbrugsafgifterne i huslejen, så lejeren betaler en fast månedlig pris for både husleje og forbrugsafgifter. Dette kan være praktisk for både udlejer og lejer, da det eliminerer behovet for at holde styr på acontobetalinger og forbrugsmålere.

Men det er vigtigt at huske, at hvis forbrugsafgifterne inkluderes i huslejen, kan udlejeren ikke kræve efterbetaling af lejeren, uanset størrelsen på det reelle forbrug. Så det er vigtigt, at udlejeren beregner det forventede forbrug korrekt og tager højde for eventuelle prisstigninger på forbrugsafgifterne.

 

  • Direkte betaling til forsyningsselskabet

I lejekontrakten kan man også aftale, at lejeren betaler sine forbrugsudgifter direkte til det pågældende forsyningsselskab. Det betyder, at udlejeren ikke er involveret i betalingen, og det er derfor en aftale mellem lejeren og forsyningsselskabet.